Politika varovanja podatkov
Slider

Zahvaljujemo se vam za obisk na tej spletni strani.

S to Politiko zasebnosti podjetje za razvoj marketinga FACT d.o.o., Barjanska cesta 68, Ljubljana (v nadaljevanju »FACT d.o.o.«) določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«), pri čemer je pomembno to, da FACT d.o.o. spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Pojem »uporabnik« se nanaša tako na uporabnike ženskega in moškega spola.

Ta Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, ki so dostopni na spletni strani www.fact.si in www.urosferlin.si si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

 

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

 

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da FACT d.o.o.  zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Pogoji uporabe in veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih FACT d.o.o. pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu, podatke za dostop do FACT d.o.o. računa in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje podjetju FACT d.o.o.. FACT d.o.o. je imetnik avtorskih pravic na vsebini in informacijah, generiranih preko uporabe spletne strani. Uporabnik jamči, da bosta uporabniško ime in geslo varovana z njegove strani in da bo preprečil dostope nepooblaščenim osebam. FACT d.o.o. zbira tudi neosebne podatke, komentarje, video posnetke in ostale objave, ki jih uporabnik objavi na spletni strani.

FACT d.o.o. lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

 • Registracijo in aktivacijo računa,
 • Tehnično podporo in podporo uporabnikom,
 • Procesiranje naročil,
 • Nadgradnje produktov in storitev,
 • Marketinške aktivnosti,
 • Dostope do FACT d.o.o. storitev na straneh tretjih,
 • Druge namene, potrebne za uporabo storitev,
 • Zaposlitvene prijave.

 

Obdelava na podlagi pogodbe:

 

Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene rasti in razvoja poslovanja.

 

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

 • Rast in razvoj marketinga,
 • Rast in razvoj poslovanja,
 • Izbor, test in nadzor ustreznih marketinških in drugih rešitev za razvoj poslovanja.

 

V skladu z GDPR FACT d.o.o. podatke obdeluje na podlagi več možnih pravnih podlag:

 

Obdelava na podlagi zakona:

 

 Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

 

Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja.

 

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:

 

Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja

zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje.

Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

 

Posameznik lahko obdelavi ugovarja.

 

Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

 

Podjetje hrani agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti Posameznika v Sloveniji, za obdobje šestih mesecev.

 

Skladno z zakonitim interesom lahko Podjetje obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod,

napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih

komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnotičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

 

Podjetje ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno.

 

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

 

Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab.

 

Podjetje si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev.

 

 

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

 

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene

posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.

 

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

 

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi Posameznikovega profila, lahko podjetje izvaja profiliranje Posameznika.

 

Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo oziroma informacijo o ponudbi podjetja, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje uporabo rojstnega datuma.

 

Podatki, za katere je dana privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do tri leta po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

 

FACT d.o.o. bo vse podatke posredoval izključno tistim, ki jih morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da sme FACT d.o.o. zbrane podatke posredovati  tistim poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države. Enako velja za primer prevzema podjetja FACT d.o.o. -podatki so lahko preneseni na nove lastnike. Podatki bodo hranjeni izključno toliko časa kot to dovoljuje zakonodaja, v primerih zavrnitve na zaposlitvene oglase, bodo podatki shranjeni v bazi kandidatov še 2 leti, razen, če uporabnik izrecno prej zahteva izbris.

Če FACT d.o.o.-ju posredujete podatke o kreditnih karticah, bodo ti podatki kriptirani preko tehnologije SSL in shranjeni z AES-256 enkrpicijo. Čeprav nobena metoda oz. prenos podatkov ni 100% varen, se FACT d.o.o. trudi in sledi PCI-DDS zahtevam.

Spletna stran www.fact.si in www.urosferlin.si uporabljata naslednje piškotke:

 •  Google Analytics piškotki za analitične namene;
 • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 •  Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
 • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
 • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

FACT d.o.o. ne odgovarja, da je vsebina spletne strani pravilna in točna, lahko služi le kot informacija.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. FACT d.o.o. bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov na info@fact.si.

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije FACT d.o.o. uporablja za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Ker spletna stran podjetja www.fact.si in www.urosferlin.si uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani (v nadaljevanju »zunanje strani«), ki niso neposredno vezane na podjetje, FACT d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na zunanjih spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na zunanjih straneh. FACT d.o.o. ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo iz naslova uporabe zunanjih strani ali nakupa blaga preko zunanjih strani, v primeru kakršnihkoli prijav ali zahtevkov iz tega naslova, naj se uporabnik obrne direktno na upravljalca zunanjih strani.

FACT d.o.o. hrani vaše podatke le tako dolgo, kolikor so potrebni, za zagotavljanje Storitev. FACT d.o.o. podatke lahko hrani dlje, a le na način, da jih ni mogoče več povezati z vami. Podatke o plačilih hrani le tako dolgo, dokler je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic iz naslova plačil, reklamacij.

Nekatere Storitve lahko uporabniku omogočajo, da objavi svojo vsebino ali jo deli. V tem primeru obdrži uporabnik pravice intelektualne lastnine na vsebini, ki jo je objavil ali delil in podeli FACT d.o.o. – pravico do uporabe te vsebine za namene zagotavljanja ali izboljševanja Storitev. Uporabnik z vsako objavo jamči, da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na objavljeni vsebini ali da ima vsa potrebna dovoljenja za objavo.

FACT d.o.o.-ove Strani lahko omogočajo ali vsebujejo pogovorna okna, forume, komunikacijo med uporabniki in podobno in uporabnik se zavezuje, da teh načinov komunikacije ne bo uporabljal ali zlorabljal za namene objave nemoralnih vsebin, spodbujanj sovražnega govora, za objavo vsebin, ki kršijo kakršnekoli pravice tretjih, objavo kakršnihkoli vsebin, ki bi lahko imele znake kaznivih dejanj, vsebin, ki bi vsebovale viruse, za zbiranje podatkov o drugih uporabnikih, za koruptivna dejanja in podobno. FACT d.o.o. ni obvezan nadzorovati take komunikacije, ima pa pravico vpogleda v objavljene materiale in komunikacijo in posledično lahko uporabnika omeji ali onemogoči dostop do komunikacije.

FACT d.o.o. si pridržuje pravico, da vso komunikacijo in objave razkrije, kadar to zahteva zakon ter kadarkoli tudi umakne katerekoli objave brez navedbe razloga.

 

 

PRAVICE POSAMEZNIKA

Pravica do dostopa do podatkov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za

 

Na podlagi zahteve Posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih

stroškov.

 

Pravica do popravka

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo

takšnih podatkov ne more dati.

 

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

Pravica do omejitve obdelave

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@fact.si ali po pošti na naslov FACt d.o.o., Barjanska cesta 68, Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na prodajnem mestu podjetja.

 

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

Če je Posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu

pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

KOMUNIKACIJA

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

–             jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

–             pošiljatelj bo jasno razviden,

–             različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

–             jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

–             željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo _____ izrecno spoštoval

 

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na info@fact.si

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema FACT d.o.o., pošljite zahtevo na info@fact.si ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo FACT d.o.o. ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje FACT d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje FACT d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

 

AVTORSKE PRAVICE

© Copyright 2018 FACT d.o.o.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

 

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja FACT d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

  INSPIRE. SPREAD.

Tukaj sem d.o.o. (FACT) je podjetje za poslovni vpliv, poslovno prisotnost in učinkovitost.

Svetujemo, izobražujemo, raziskujemo in izvajamo aktivnosti za odkrivanje edinstvenih poslovnih vplivov in načine kako jih pokazati & ponesti v svet, da se posel širi naravno.

Verjamemo, da lahko naredimo spremembo v svetu.

SPOZNAJMO SE:

E-pošta

uros@urosferlin.si

Naslov

Barjanska cesta 68
1000 Ljubljana

}

Ure pisarne

Pon-Pet: 9:00-18:00
Sob in Ned: Zaprto